De betere bouwers van huis uit!

Algemene Voorwaarden

Van Hamersveld Bouw B.V., gevestigd te 3755 DG EEMNES, aan de Wakkerendijk 128d, gedeponeerd op 9 april 2003 bij Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32086065

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Van Hamersveld Bouw B.V., hierna te noemen “Van Hamersveld Bouw” en een opdrachtgever waarop Van Hamersveld Bouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes
De door Van Hamersveld Bouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats van Van Hamersveld Bouw te Eemnes.

Artikel 4 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Van Hamersveld Bouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Deelleveringen
Het is Van Hamersveld Bouw toegestaan opdrachten in gedeelten op te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de werken in gedeelten worden geleverd, is Van Hamersveld Bouw bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Gewijzigde uitvoering of wijziging van het werk
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Van Hamersveld Bouw wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Van Hamersveld Bouw tijdig kan beschikken:
  • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zonodig in overleg met de aannemer;
  • over het gebouw en het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • over de aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 8 Opneming en goedkeuring

 1. Acht dagen vóór de dag waarop het werk naar de mening van Van Hamersveld Bouw voltooid zal zijn, nodigt zij de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opnemen van het werk over te gaan.
  De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de door Van Hamersveld Bouw aangegeven dag van opneming van het werk.
  De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van Van Hamersveld Bouw en strekt ertoe, te constateren of Van Hamersveld Bouw aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan Van Hamersveld Bouw binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.
  Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Van Hamersveld Bouw is verzonden.
 3. Wordt niet binnen acht dagen na opneming schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan Van Hamersveld Bouw verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Van Hamersveld Bouw bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot opdrachtgever richten, met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
 6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 9 Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Van Hamersveld Bouw is verplicht de in artikel 8, 6e lid bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
  De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 14, 1e lid en 2e lid verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is.
 3. Voor zover op grond van het 2e lid van dit artikel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoeringsfouten betreffen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid na oplevering

 1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Van Hamersveld Bouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Van Hamersveld Bouw, haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door opdrachtgever redelijkerwijze niet eerder onderkend had kunnen worden en Van Hamersveld Bouw van dat gebrek binnen veertien dagen na ontdekking mededeling is gedaan.
 2. De rechtsvorderingen uit hoofde van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Van Hamersveld Bouw op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van Hamersveld Bouw omstandigheden ter kennis komen die Van Hamersveld Bouw goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Van Hamersveld Bouw de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
   In de genoemde gevallen is Van Hamersveld Bouw bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Van Hamersveld Bouw schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Van Hamersveld Bouw zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Van Hamersveld Bouw bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Van Hamersveld Bouw geleverde zaken blijven het eigendom van Van Hamersveld Bouw totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Hamersveld Bouw gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de aannemingsovereenkomst door Van Hamersveld Bouw verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van een koopovereenkomst.
 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van Hamersveld Bouw of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Van Hamersveld Bouw.
  Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Ze mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
  Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door Van Hamersveld Bouw gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van Van Hamersveld Bouw

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Van Hamersveld Bouw aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onwenselijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
 2. Van Hamersveld Bouw is aansprakelijk voor schaden aan andere werken en eigendommen van opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Hamersveld Bouw, haar personeel, onderaannemers of haar leveranciers.
 3. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Van Hamersveld Bouw voor schade aan eigendommen en werken van opdrachtgever beperkt tot één maal de factuurwaarde van alle werken die in de aannemingsovereenkomst betrokken zijn.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor Van Hamersveld Bouw voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Gebreken; klachttermijnen

 1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Van Hamersveld Bouw te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Van Hamersveld Bouw.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Van Hamersveld Bouw worden geretourneerd.

Artikel 16 Prijsverhoging

 1. Indien Van Hamersveld Bouw met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Hamersveld Bouw niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Van Hamersveld Bouw mag prijsverhogingen in lonen, transporten en bouwmaterialen doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 17 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening ABN-Amro (Laren) 60.64.14.819 of Rabobank (Eemnes) nr 31.59.21.013 ten name van Van Hamersveld Bouw te Eemnes. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 2. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaald, is Van Hamersveld Bouw gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 3. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18 Incassokosten

  1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
   •     over de eerste € 2.949,- 15%
   •     over het meerdere tot € 5.899,- 10%
   •     over het meerdere tot € 14.747,- 8%
   •     over het meerdere tot € 58.991,- 5%
   •     over het meerdere boven € 58.991,- 3%

Indien Van Hamersveld Bouw aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De opdrachtgever is jegens Van Hamersveld Bouw de door haar gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Van Hamersveld Bouw en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Van Hamersveld Bouw zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
   •     stakingen in andere bedrijven dan die van Van Hamersveld Bouw;
   •     wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Van Hamersveld Bouw;
   •     een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Van Hamersveld Bouw afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 1. Van Hamersveld Bouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Van Hamersveld Bouw haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Van Hamersveld Bouw opgeschort.
  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Hamersveld Bouw niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Van Hamersveld Bouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Geschilbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Van Hamersveld Bouw, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. Van Hamersveld Bouw blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Van Hamersveld Bouw zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Van Hamersveld Bouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden
Van Hamersveld Bouw is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Van Hamersveld Bouw zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Scroll to Top